Canvis Automàtics


La substitució de l’oli del canvi automàtic és vital per al seu òptim funcionament.
En els últims temps el canvi automàtic ha començat a ser una opció que no només es veu en vehicles d’alta gamma. La comoditat i sobretot l’evolució dels mateixos està aconseguint consums molt més ajustats, que unit a un cost moderat, donen com a resultat l’increment continu de vendes d’aquest component.

Els fabricants d’automòbils informen dins dels plans de manteniment que el ATF “oli – Automàtic Trans. Fluid” és de per vida “Lifetime”, però no informen que en l’ús normal del vehicle i per tant del canvi, es produeixen dipòsits de sediment que fan que la suavitat i funcionalitat del canvi es vagin perdent.

Els sediments estan formats per partícules metàl·liques dels components mecànics del canvi que al costat de les despreses dels recobriments dels embragatges es dipositen a l’interior i poden provocar importants danys.
Aquests sediments produeixen disminucions de potència, estirades, augment de consum, i a la llarga un desgast excessiu del canvi que comporta l’aparició de defectes-avaries en el mateix. Els vehicles que es veuen més afectats per l’aparició prematura d’aquests sediments són aquells que circulen per ciutat, realitzen trajectes curts o desplacen grans pesos com un remolc. També és crític l’efecte d’aquestes partícules en el funcionament de les electrovàlvules, ja que poden provocar l’engarrotament de les mateixes.

ATF usat i ATF nou
En un canvi automàtic és essencial que les pressions de l’oli es mantinguin en el seu rang òptim de funcionament i per això és imprescindible que l’oli i el filtre es trobin en perfecte estat. El ATF és l’encarregat del lliurament de Parell al Convertidor, lubrica i refrigera els elements de fricció i és el mitjà pel qual es generen les pressions encarregades del funcionament intern de la caixa de canvis. Aquest fluid opera en un rang de temperatures entre els -30º i els 200 º com a màxim. Un excés de sediment provoca l’obturació parcial del filtre d’oli fent caure les pressions d’oli, augmentant la temperatura de funcionament de la mateixa i generant un desgast exponencial dels elements interns multiplicant l’acumulació de partícules.

És fonamental per tant realitzar un manteniment preventiu del canvi i substituir l’oli i el filtre d’oli. En el nostre taller realitzem el manteniment amb la màquina d’intercanvi de ATF model ATX-2 que a manera de diàlisi substitueix el ATF nou evitant la barreja amb el ATF usat, a més disposem del personal qualificat per garantir el bon funcionament del canvi automàtic i per tant l’augment de la seva vida útil.